Bestuur

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daarnaast zijn er ook nog het Vast Bureau en een aantal bijzondere comités, die de hen toevertrouwde bevoegdheden uitoefenen.

Bevoegdheid van de Raad

Art.51 van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de Organisatie van de OCMW’s § 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd. § 2. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daartoe algemene regels vaststellen. § 3. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de reglementen vast van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.

Voorzitter

Julie Asselman
Stoofstraat 11/B002
1785 Merchtem
0494/71.30.07

Leden

Anne Del Piero
Dries 84
1785 Merchtem
052/37.39.48

  • lid Vast Bureau

 

Jos Cools 
Beekveld 66
1785 Merchtem
052/41.39.97

  • afgevaardigde en lid raad van bestuur Welzijnskoepel

 

Jeannine Van de Vreken
Terlinden 26
1785 Merchtem
052/37.13.04

  • lid Vast Bureau
  • afgevaardigde Welzijnskoepel

 

Lucienne François
Sint-Huybrechtstraat 23
1785 Merchtem
052/37.09.14

  • lid Bijzonder Comité Sociale Dienst en Beheer WZC

 

Ann Tambour
Sint Jansstraat 39
1785 Merchtem
052/37.13.67 

  • lid Bijzonder Comité Sociale Dienst en Beheer WZC

 

Erik Crombé
Huttert 22
1785 Merchtem
052/37.37.34

  • lid Bijzonder Comité Sociale Dienst en Beheer WZC

 

Goedele Heyvaert
Puursstraat 5
1785 Merchtem
0479/95.86.28 

 

Jean De Block
Huttert 44
1785 Merchtem
052/37.09.12

  • lid Vast Bureau

 

Mieke Abbeloos
Kattestraat 7
1785 Merchtem
052/37.16.86

 

Hugo Verwimp
Vesten 35
1785 Merchtem
052/37.54.53

  • afgevaardigde Welzijnskoepel


Vast Bureau

Art. 65. van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de Organisatie van de OCMW’s. Het vast bureau of de bijzondere comités oefenen de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 52, artikel 161 of door of krachtens andere wettelijke en decretale bepalingen, onder meer als vermeld in artikel 2.


Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en Beheer WoonZorgCentrum

Art. 65. van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de Organisatie van de OCMW’s. Het vast bureau of de bijzondere comités oefenen de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 52, artikel 161 of door of krachtens andere wettelijke en decretale bepalingen, onder meer als vermeld in artikel 2.

 

Welzijnskoepel West-Brabant

De Vereniging werd opgericht bij authentieke akte van 31 maart 1999. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 november 1999. Een aanpassing van de statuten werd goedgekeurd in zitting van de Algemene Vergadering van 24 april 2002. De vereniging heeft als doel een forum te creëren waarbinnen 1/samenwerkingsstructuren • op een collegiale manier • met respect voor ieders lokale autonomie tot stand gebracht worden. 2/ gemeentegrensoverschrijdend overleg zijn plaats krijgt • punten die bij decretale of andere regelgevingen al dan niet verplicht gemeentegrensoverschrijdend dienen te worden aangepakt. De Vereniging is samengesteld uit 15 OCMW-deelgenoten, met name de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van Affligem, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Londerzeel, Liedekerke, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal en Ternat.

Afgevaardigden

Algemene vergadering:

Jos Cools 
raadslid

Jeannine Van de Vreken
raadslid

Hugo Verwimp
raadslid

Raad van bestuur:

Jos Cools 
raadslid

 

Afgevaardigde in het beheercomité van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van Haviland 

Erik Crombé
raadslid

Haviland Intercommunale is een dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling. Ze is opgericht in 1965 door alle 35 gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en door de provincie Vlaams-Brabant. Intussen zijn ook de OCMW’s van 18 gemeenten en 3 andere intercommunales uit de streek aangesloten en levert de intercommunale ook diensten aan 8 politiezones uit het arrondissement. De vereniging biedt aan zijn leden diensten van algemeen belang en van economisch nut. Deze diensten beogen een betere interne organisatie voor het geheel van hun huidige en toekomstige werkzaamheden waarbij zowel ecologische, sociale als economische aspecten aan bod komen. De drie voornaamste activiteiten van de intercommunale situeren zich in: • het realiseren van verkavelingen en het bouwen van appartement en woningen binnen het sociale huisvestingsbeleid binnen Halle-Vilvoorde. • de aanleg, oprichting en beheer van bedrijventerreinen, kantoorgebouwen en commerciële panden als bijdrage tot de economische ontwikkeling van de regio. • initiëren, coördineren en realiseren van een afvalpreventiebeleid, afvalinzameling en afvalverwerking. Daarnaast biedt de intercommunale nog andere diensten aan: • assisteren van deelnemers in hun beleidsopdrachten van ruimtelijke ordening en stedenbouw • uitvoeren van openbare werken zoals (her)aanleg van straten, voetpaden, aanleg van rioleringen • uitvoeren en beheren van gemeentelijke bouwwerken zoals bouwen van woonzorgcetra, scholen, gemeentehuizen, aanleg van sportinfrastructuur enz. • het organiseren van een intergemeentelijke dienst voor milieubeheer • assisteren van gemeenten in hun taken van milieubeheer en –beleid en in hun streven naar duurzaam beheer • het organiseren van een gemeenschappelijke preventiedienst ten behoeve van gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en politiezones • assisteren van leden in hun huidige en toekomstige administratieve taken zoals informaticabeheer, juridisch advies, communicatie en openbaarheid van bestuur. Vanuit de sociale economie in het arrondissement richtte Haviland Intercommunale eveneens Opbouwwerk Haviland op. Lokale adviescommissie minimumlevering elektriciteit, gas en water (LAC) Personen die achterstallig zijn met het betalen van facturen van energie of water worden uitgenodigd op de Lokale Adviescommissie om hun openstaande schuld te bespreken. Er wordt gezocht naar een haalbare oplossing zoals bv. een betaalplan of het plaatsen van een budgetmeter.

 

Samenstelling van de lokale adviescommissie minimumlevering elektriciteit, gas en water

Voorzitter

Karin Mariën
Gasthuisstraat 17
1785 Merchtem
052/38.18.03

Lid

Julie Asselman
voorzitter