Leefloon

Indien je tijdelijk op geen enkele wijze over een inkomen beschikt (geen loon, geen vervangingsinkomen), kan je, mits aan bepaalde voorwaarden te voldoen, een leefloon ontvangen. Het OCMW helpt je bij de aanvraag.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een leefloon moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

Nationaliteit 

Je bent:

 • Belg
 • of staatloos
 • of een erkende vluchteling
 • of als vreemdeling in een bevolkingsregister ingeschreven.

Leeftijd

Je bent:

 • minstens 18 jaar oud
 • of jonger dan 18 jaar en
  • ontvoogd door het huwelijk
  • zwanger
  • je hebt kinderen ten laste

Werkelijke verblijfplaats

Je verblijft bestendig in België op legale wijze.
Het OCMW mag echter niet eisen dat je een huurcontract, woonst of een inschrijving in het bevolkingsregister hebt.

Je inkomen

Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon.
In dat laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

Je bent bereid te werken

Deze voorwaarde geldt tenzij je door je gezondheid of je specifieke situatie niet in de mogelijkheid bent om te werken.
Het OCMW kan je eventueel een betrekking voorstellen in het kader van artikel 60§7, waardoor je je sociale rechten (o.a. recht op werkloosheidsuitkering) opnieuw verkrijgt en je werkervaring opdoet.

Je laat je rechten gelden op uitkeringen die je kunt genieten op basis van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Als je werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken, (vb. door een werkloosheidsuitkering, een tegemoetkoming aan personen met een handicap of andere) en dit niet lukt, dan pas heb je recht op een leefloon.

Bijkomende voorwaarde indien je jonger bent dan 25 jaar

Je verbindt je ertoe mee te werken aan een voor jou geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.
Dit is een project op maat dat in samenspraak en in overleg met jou wordt uitgewerkt om je recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling te realiseren.
Zo’n project is ook mogelijk indien je ouder bent dan 25 jaar, hetzij op verzoek van het OCMW, hetzij op je eigen verzoek.

Hoeveel bedraagt het leefloon?

 • Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als “samenwonende”, en heb je recht op een bedrag van 544,91 euro per maand. De persoon met wie je samenwoont hoeft niet noodzakelijk je partner te zijn.
 • Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”, en heb je recht op een bedrag van 817,36 euro per maand.
 • Wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als persoon “met gezinslast”, en heb je recht op een bedrag van 1.089,82 euro per maand.
  Meer info over de “wet op maatschappelijke integratie” vind je ook op www.mi-is.be - www.socialsecurity.be - www.belgopocket.be

Sociale tewerkstelling

Het OCMW kan leefloontrekkers, mensen die recht hebben op leefloon, zelf te werk te stellen met als doel werkervaring op te doen. Na een periode van tewerkstelling ontvang je een werkloosheidsuitkering of stroom je door naar de arbeidsmarkt. Hoe lang je daarvoor tewerkgesteld moet zijn, is afhankelijk van je leeftijd.

Wat als je aanvraag geweigerd wordt?

Het OCMW kan je aanvraag voor een leefloon weigeren. In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Wat moet je daarvoor doen?

Drie maanden na ontvangst van de negatieve beslissing schrijf je een brief naar dit adres:
Arbeidsrechtbank
Poelaertplein 3
1000 Brussel

In deze brief formuleer je helder en duidelijk waarom je niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW.
De kosten voor de daaropvolgende rechtszaak betaalt het OCMW, ook als je de zaak achteraf zou verliezen.