Vreemdelingen en asielzoekers

Financiële steun en administratieve hulp

Een vreemdeling met een legaal verblijf en ingeschreven in het vreemdelingenregister van de gemeente heeft recht op een uitkering die gelijk is aan het leefloon.
Het OCMW betaalt in sommige gevallen tevens de gewaarborgde kinderbijslag, de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten en de mutualiteitsbijdrage.

De maatschappelijk werkers van het OCMW helpen de vreemdelingen bij het in orde brengen van verschillende documenten voor verschillende instanties.

Daarnaast biedt het OCMW ook hulp bij het zoeken naar een geschikte woning, bij het inschrijven voor taal- en inburgeringscursussen.

Vreemdelingen met een illegaal verblijf (mensen zonder papieren) die op het grondgebied van de gemeente verblijven hebben enkel recht op dringende medische hulp.


Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Een LOI is een woning waarin asielzoekers worden opgevangen tijdens hun asielprocedure in het kader van materiële opvang.
Zij worden ingeschreven in het wachtregister van de gemeente.

De asielzoekers krijgen een wekelijks zakgeld en een Lijn abonnement.

Het OCMW betaalt de medische, farmaceutische, hospitalisatiekosten en vervoerskosten omwille van procedureredenen.

De maatschappelijk werkers van het OCMW helpen de asielzoekers bij de opvolging van hun asielprocedure.

Wij beschikken momenteel over twee LOI’s:

  • Gasthuisstraat 18
  • Stationsstraat 65

Meer info je ook op www.fedasil.be